گالری آریانا/ تهران/ ایران/ تیر ۱۳۹۲

ariana poster

 چهار دهه آثار منوچهر معتبر به مدت یک ماه در گالری آریانا به نمایش گذاشته می شود